Сервис


Монтажа на клими до 4,5 KW

Во монтажа на клима уред е вклучено :
- Едно пробивање на ѕид (цигла до 55cm, бетон до 30cm дебелина)
- до 3 метри должина фриго и електрична инсталација помеѓу единиците
(*Над 3 метри фриго и електрична инсталација, се наплаќа 600 МКД/метар со вклучен ДДВ )
- пар носачи за надворешна едниница
- до 3 метри должина црево за одвод на вода, слободен пад во однапред припремен одвод

 • Контактирајте не за термин
 • |
 • 4250 МКД со вклучен ДДВ

 • |

Монтажа од 4,5 до 5,5KW

Во монтажа на клима уред е вклучено :
- Едно пробивање на ѕид (цигла до 55cm, бетон до 30cm дебелина)
- до 3 метри должина фриго и електрична инсталација помеѓу единиците
(*Над 3 метри фриго и електрична инсталација, се наплаќа 600 МКД/метар со вклучен ДДВ )
- пар носачи за надворешна едниница
- до 3 метри должина црево за одвод на вода, слободен пад во однапред припремен одвод

 • Контактирајте не за термин
 • |
 • 5100 МКД со вклучен ДДВ

 • |

Монтажа од 5,5 до 7KW

Во монтажа на клима уред е вклучено :
- Едно пробивање на ѕид (цигла до 55cm, бетон до 30cm дебелина)
- до 3 метри должина фриго и електрична инсталација помеѓу единиците
(*Над 3 метри фриго и електрична инсталација, се наплаќа 900 МКД/метар со вклучен ДДВ )
- пар носачи за надворешна едниница
- до 3 метри должина црево за одвод на вода, слободен пад во однапред припремен одвод

 • Контактирајте не за термин
 • |
 • 6500 МКД со вклучен ДДВ

 • |

Монтажа над 7KW (каналски единици, касетни единици,VRV системи,топлински пумпи и сл.)


- Проценка на лице мосто за потребните материјали за монтажа
- Стручен предлог за позиционирање на надворешните и внатрешните единици
- Целосна имплементација

 • Контактирајте не за термин
 • |
 • цена по извршена проценка

 • |

Дијагностика на лице место:

Во услугата е вклучено :
- Посета на лице место од страна на сервисер
- Проверка на клима уред(внатрешна и надворешна единица)
- Посочување на кварот и предлог мерки за негово одстранување

 • Контактирајте не за термин
 • |
 • 700 МКД со вклучен ДДВ

 • |

Чистење на клима уред:

Во услугата е вклучено :
- Посета на лице место од страна на сервисер
- Проверка на клима уред(внатрешна и надворешна единица)
- Дигитално отчитување на температурата на воздухот на внатрешна единица
- Чистење и дезинфекција на филтер за прашина на внатрешна единица
- Антибактериска дезинфекција на внатрешната единица
- Контрола и чистење на вентилаторот на внатрешната единица
- Проверка на клима уред(внатрешна и надворешна единица)
- Проверка на фреон и на надворешна единица (*доколку истата е достапна)

Со редовно чистењето на вашиот уред ги спречувате алергиските појави.

 • Контактирајте не за термин
 • |
 • 1900 МКД со вклучен ДДВ

 • |

Дополнување на фреон:

Во услугата е вклучено :
- Посета на лице место од страна на сервисер
- Проверка на фреон
- Дополна на фреон со потребната количина

*Дополната на фреон се врши доколку надворешната единица е физички достапна

 • Контактирајте не за термин
 • |
 • 2200 МКД/литар со вклучен ДДВ

 • |